Allmäna villkor

Följande allmäna villkor gäller vid försäljning av arkivbilder liksom vid uppdragsfotografering om inget annat är överenskommet.

Bokning

Vid bokning skall uppdragsgivaren ange uppdragets omfattning, ändamålet med fotograferingen, omfattningen av bildernas användning, tekniska krav och eventuellt övriga anvisningar för uppdraget.

Avbokning

Ska ske minst 3 timmar innan bokad fotografering

Bildurval

Fotografen gör urvalet av de bilder som kommer att levereras, men självklart kan vi gå igenom det tillsammans under fotograferingen.

Reklamation

Uppdragsgivaren ska snarast granska levererade bilder, och maila/ringa för mer information om eventuellt byte av valda bilder.

Användningsrätt

Bilderna får användas på det sätt och i den omfattning som avtalats vid beställningen. Annan användning kräver tillstånd av fotografen. Bilderna får endast användas av uppdragsgivaren eller den som vid beställning uppgetts som slutanvändare. Användarrätten får inte upplåtas eller överlåtas till annan utan fotografens medgivande.

Vid publicering

Vid användning av bild ska fotografens namn alltid anges.

Äganderätt

Levererade bilder är fotografens egendom. Husdjursfoton kan komma att användas i fotografens portfolio, i tryck för reklam och i samarbeten med andra organisationer som söker bilder på husdjur. Om detta inte är tillåtet av djurägaren så måste detta meddelas fotografen innan eller vid fototillfället.

Fotografens ansvar för föremål

Uppdragsgivaren ansvarar för att föremål som lämnas för fotografering är tillfredsställande försäkrat. Fotografen ansvarar inte för skador på eller förlust av sådant föremål.

Pris och betalningsvillkor

I angivna priser ingår moms med 25 % om inget annat anges. När inget annat överenskommits gäller betalningstid och dröjsmålsränta enligt Räntelag (1975:635). Uppdragsgivaren är alltid betalningsansvarig oavsett om bild använts eller ej liksom när fotograferingen beställs för annan slutkund.

Otillåten användning

Vid otillåten användning, ändring eller bearbetning av bild utgår ersättning motsvarande fotograferingsarvode eller aktuellt arkivbildspris. Till detta kommer ett skadestånd motsvarande minst samma belopp.

Arkiv

Fotografen förbinder sig att bevara digitala bildfiler/originalbilder av levererade bilder under en tid av ett (1) år från leveranstiden.